Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej - PFRON

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnejZatrudnianie niepełnosprawnych jest szczególnie wspierane przez władze krajowe oraz samą Unię Europejską. Obowiązuje zasada niedyskryminowania pracowników niepełnosprawnych, powinni oni być traktowani na równi z pracownikiem pełnosprawnym.

Pomimo tego w regulacjach prawnych zapisano dodatkowe prawa dotyczące zatrudniania osoby niepełnosprawnej. Większość z nich dotyczy osób niepełnosprawnych z znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Pracownik niepełnosprawny mający taki stopień niepełnosprawności powinien, co do zasady pracować 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Wyjątkiem jest przypadek, w którym wystąpi on z wnioskiem do pracodawcy o nieskracanie czasu pracy, a lekarz nie wyrazi wobec tego sprzeciwu. Co do zasady również pracownik niepełnosprawny nie powinien pracować w porze nocnej i godzinach nadliczbowych, natomiast przysługuje dodatkowa przerwa 15 minutowa w pracy, wliczona do czasu pracy. Zatrudnianie niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym daje tym osobom dodatkowe uprawnienia do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Dodatkowe dni urlopu przysługują dopiero po roku od uzyskania takiego stopnia niepełnosprawności, niewykorzystane dni przechodzą na rok następny. Oprócz dodatkowych dni urlopu pracownik niepełnosprawny ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w celu wykonania niezbędnych specjalistycznych badań, czy też wyjazdu na turnus rehabilitacyjny (maksymalnie 21 dni w roku kalendarzowym).

Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych w skrócie PFRON działa na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. PFRON działa na rzecz łamania barier aktywizacji osób niepełnosprawnych, w tym celu ma wydatkować środki. Stworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej wymaga każdorazowo indywidualnego przystosowania do jej potrzeb. Środki PFRON mogą przeznaczone być m. in. na refundację pracodawcom kosztów stworzenia stanowiska pracy, na dofinansowanie do wynagrodzeń, dofinansowania do warsztatów terapii zajęciowej oraz zakładów aktywności zawodowej oraz indywidualne wspieranie osób niepełnosprawnych (np. dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej).

Przychodami PFRON są obowiązkowe miesięczne wpłaty przez pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy. Pracodawcy, w których zatrudnianie niepełnosprawnych w zakładzie wynosi co najmniej 6% (wskaźnik zatrudnienia) są zwolnieni z wpłat. W przypadku państwowych i niepaństwowych szkół, placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, czy zakładów kształcenia nauczycieli wskaźnik ten wynosi 2%. Niektórzy pracodawcy m. in. prowadzących działalność wyłącznie w zakresie rehabilitacji społecznej, edukacyjnej czy leczniczej osób niepełnosprawnych są również zwolnieni z obowiązkowych wpłat.

Pracodawcy nie mają obowiązku każdorazowo zatrudniając osobę niepełnosprawną występować do Państwowej Inspekcji Pracy celem wydania przez nią opinii przystosowania stanowiska do jej potrzeb.

Jak zorganizować miejsce pracy?

Miejsce pracyEfektywność pracy zależy od wielu czynników, niestety nadal spory odsetek pracowników oraz przedsiębiorców boryka się z konsekwencjami źle zorga

Problem bezrobocia

Problem bezrobociaBezrobocie jest problemem na skalę krajową. Cały czas bowiem zwiększa się ilość osób pozostających bez pracy. Jest wiele sposobów na skuteczn

Jak przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną?

Rozmowa kwalifikacyjnaRozmowa kwalifikacyjna - przeprowadzanie rekrutacji do pracy Kierownik