Zasady i funkcje rachunkowości

Zasady rachunkowościIstnieje kilka zasad, którymi należy kierować się w rachunkowości. Wszystkie z nich zostały podporządkowane koncepcji true and fair view (rzetelnego i jasnego obrazu), według której dane księgowe powinny wiernie ukazywać wyniki finansowe, być bezstronne i obiektywne, a także stanowić faktyczne odbicie zdarzeń ekonomicznych zachodzących w jednostce.

Zasada istotności nakazuje wyodrębniać i uwzględniać wszystkie zdarzenia, które są ważne przy ocenie kondycji majątkowo-finansowej jednostki. Dopuszcza się stosowanie pewnych uproszczeń, ale tylko w sytuacjach, kiedy nie zniekształca to rzetelnego obrazu sytuacji danego podmiotu.

Zasada ostrożności nazywana jest inaczej zasadą ostrożnej wyceny. Nakazuje dokonywać wyceny w rachunkowości tak, ażeby nie zaburzyć obrazu wyniku finansowego. W związku z tym uwzględnia się m. in. odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe, wyłącznie pewne przychody oraz wszystkie poniesione koszty.

Zgodnie z zasadą memoriałową w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym ujmuje się wszystkie zdarzenia gospodarcze, które dotyczą konkretnego okresu sprawozdawczego. Dlatego też należy pamiętać o uwzględnieniu wszystkie osiągnięte w danym okresie przychody oraz związane z nimi koszty (niezależnie od tego, jaki jest termin zapłaty).

Zasada współmierności mówi, że na wynik finansowy mają wpływ wszystkie przychody i współmierne (powiązane) z nimi koszty.

Podział zdarzeń gospodarczych na okresy wynika z zasady periodyzacji. Ta sama zasada nakazuje ujmować wyniki działalności za rok obrotowy i składające się na niego okresy sprawozdawcze.

Zasada wyższości treści nad formą pozwala na ujmowanie w księgach i sprawozdaniach szczególnie istotnych operacji gospodarczych - nawet, jeśli formalnie nie powinno się tego robić.

W kolejnych okresach sprawozdawczych stosuje się te same sposoby postępowania (ze szczególnym naciskiem na wycenę w rachunkowości), co wynika z zasady ciągłości.

Zasada kontynuacji działalności zakłada natomiast, że dana jednostka nie planuje ani nie jest zmuszona do likwidacji. Raczej nie jest tez prawdopodobne istotne zmniejszenie skali jej działalności.

Komis czy skup samochodów - co wybrać?

Samochody na sprzedażWiększość z nas sprzedaje samochody bezpośrednio innym osobom. Rozwiązanie to wiąże się z wieloma korzyściami. Uzyskane w

Czym jest prawo pracy?

Prawo pracyStosunki panujące pomiędzy pracodawcą i pracownikiem, winny być znormalizowane i zdefiniowane według ogólnie panujących zasad.

Plan zarządzania nieruchomością

Plan zarządzania nieruchomościąDziś, wiele biur wykracza poza pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, zajmuje się również kompleksową obsługą p