Dofinansowanie do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej

Dofinansowanie do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnejW 2015r. roku weszły nowe przepisy na podstawie których pracodawcy przysługuje szereg korzyści z tytułu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, w tym miesięczne dofinansowanie dla firm do wynagrodzenia pracowników.

Aby jednak móc z nich w pełni skorzystać, pracodawca zobowiązany jest do spełnienia kilku warunków.

Po pierwsze niepełnosprawnego pracownika, pracodawca zobowiązany jest zgłosić do PFRON - Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W tym celu należy przesłać odpowiedni wniosek INF-D-P, dla każdego niepełnosprawnego pracownika z osobna. Ponadto wymagane jest udokumentowane wypłacanie wynagrodzeń za pracę. Wypłaty te muszą być terminowe, przelewane na konto bankowe pracownika lub za pośrednictwem przekazu pocztowego. Pracodawca zobowiązany jest również do regularnego opłacania wszystkich składek dotyczących podwładnych, leżących w jego obowiązku. Wyszczególniamy tu min. składki emerytalne, rentowe, wypadkowe, Fundusz Pracy oraz w przypadku gdy kobieta nie skończyła 55 roku życia, a mężczyzna 60 roku życia - Fundusz Gwarantowanych Składek Pracowniczych. Fundusz ten nie przysługuje pracownikom powracającym z urlopów wychowawczych i macierzyńskich.

Wniosek za każdego niepełnosprawnego pracownika, pracodawca winien jest przesłać do 25 dnia każdego miesiąca, który następuje po miesiącu za który zostało wypłacone wynagrodzenia.

Ważnym kryterium jest sytuacja ekonomiczna zakładu pracy. Pracodawca powinien mieć ustabilizowaną sytuację finansową zakłady pracy oraz nie posiadać nieuregulowanych zobowiązań wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kwotę wyższą niż 100 zł.

Aby pracodawca miał pełną możliwość ubiegania się o co miesięczne dofinansowanie na rzecz osób niepełnosprawnych zobowiązany jest zatrudniać nie więcej niż 25 osób w pełnym wymiarze czasu pracy lub zatrudniać co najmniej 25 osób w pełnym wymiarze czasu przy czym zachowany powinien zostać wskaźnik niepełnosprawności w wysokości 6%. Liczba osób zatrudnionych może zostać przeliczona na pełny wymiar czasu pracy. Dopłaty te skierowane są również do zakładów pracy chronione.

Od kwietnia 2015 roku pracodawca ma możliwość ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika o orzeczonym stopniu niepełnosprawności. Na chwilę obecną rozróżniamy sześć stawek, o które ubiegać się mogą zwykłe firmy jak również zakłady pracy chronionej. Wysokość comiesięcznego dofinansowanie uwarunkowana jest stopniem niepełnosprawności pracownika oraz faktem czy posiada on aktualne orzeczenie o tym, że choruje na tzw. specjalne schorzenie.

Schorzenia specjalne są to schorzenie, które muszą być udokumentowane orzeczeniem o niepełnosprawności. Druk oznaczony jest w tym przypadku specjalnym symbolem U, P, O, E lub C. Są to schorzenia, które uprawniają do podwyższonego finansowania. Kody niepełnosprawności interpretujemy następująco:

  • 01 U - upośledzenie umysłowe,
  • 02 P - choroby psychiczne,
  • 04 O - choroby narządu wzroku,
  • 06 E - epilepsja,
  • 12 C - całkowite zaburzenie rozwoju.

Dodatkowe dofinansowanie w wysokości 600 zł doliczane jest do podstawowego dofinansowania wspomnianego na samym początku, określanego na podstawie stopnia niepełnosprawności. W sytuacji, w której pracownik w orzeczeniu o niepełnosprawności zaznaczony ma więcej niż jeden kod, wystarczy aby jedno ze schorzeń oznaczone było powyższym symbolem.

Dla pracownika o lekkim stopniu niepełnosprawności, pracodawcy przysługuje miesięcznie 450 zł, dla pracownika o umiarkowanym, zwanym również średnim, stopniu niepełnosprawności - 1 125 zł miesięcznie. Jeżeli zaś pracownik posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, kwota dofinansowania miesięcznego wynosi 1 800 zł. Znowelizowane przepisy, jak donosi Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, odnoszą się również do kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych oraz kosztów związanych z likwidacją barier. Wyróżnimy tu bariery architektoniczne, techniczne lub bariery w komunikowaniu się.

Z kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych, pracodawca ma możliwość ubiegania się o refundację do 70% tych kosztów, na podstawie przedłożonego w PFRON wniosku. Refundacja kosztów likwidacji wspomnianych barier sięga maksymalnie 95% tych kosztów.

Jak zorganizować miejsce pracy?

Miejsce pracyEfektywność pracy zależy od wielu czynników, niestety nadal spory odsetek pracowników oraz przedsiębiorców boryka się z konsekwencjami źle zorga

Problem bezrobocia

Problem bezrobociaBezrobocie jest problemem na skalę krajową. Cały czas bowiem zwiększa się ilość osób pozostających bez pracy. Jest wiele sposobów na skuteczn

Jak przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną?

Rozmowa kwalifikacyjnaRozmowa kwalifikacyjna - przeprowadzanie rekrutacji do pracy Kierownik