Czym jest prawo medyczne? Pojęcia, zasady, kontrola

Prawo medycznePrawo medyczne, to zespół norm prawnych, które jasno określają prawa i obowiązki zarówno NFZ, jak też poszczególnych lekarzy czy też ich pacjentów. W skład prawa medycznego wchodzą zagadnienia z innych działów prawnych, jak na przykład z prawa cywilnego i administracyjnego.

Podstawowe zasady prawa medycznego

  1. Każdy ma prawo do świadczeń zdrowotnych. W myśl polskiego prawa medycznego, udzielanie świadczeń zdrowotnych nie może być uzależnione od jakichkolwiek czynników. Innymi słowy, z pomocy lekarza ma prawo skorzystać każdy a szczególnie te osoby, których życie jest bezpośrednio zagrożone.
  2. Źródła finansowania podmiotu ubezpieczającego, czyli mówiąc inaczej Narodowego Funduszu Zdrowia, mają charakter powszechny. Oznacza to, że każdy pracownik zatrudniony w oparciu o umowę o pracę, jest zobowiązany wpłacać część zarobionych przez siebie środków, na konto państwowego ubezpieczyciela.
  3. Na obszarze naszego kraju, leczeniem pacjentów zajmują się podmioty wykonujące działalność leczniczą. Polskie prawo medyczne dzieli je zarówno na podmioty lecznicze jak też na praktyki zawodowe (o charakterze prywatnym), które w ten sposób prowadzą działalność zarobkową.

Podstawowe pojęcia z zakresu prawa medycznego obowiązującego w Polsce

  • NFZ - Narodowy Fundusz Zdrowia - krajowy ubezpieczyciel, którego zadaniem jest w myśl ustawy finansowanie ze swoich środków świadczeń zdrowotnych na rzecz wszystkich obywateli Polski. Narodowy Fundusz Zdrowia jest zasilany przez składki osób, które są zatrudnione na umowę o pracę, bądź też tych, które płacą je we własnym zakresie, nie będąc zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę.
  • Podmiot wykonujący działalność leczniczą - pod tą nazwą kryją się wszystkie jednostki lecznicze, które świadczą pomoc zdrowotną i które funkcjonują na terenie naszego kraju. W skład tychże podmiotów, wchodzą zarówno podmioty prywatne, prowadzące działalność typowo zarobkową, jak też podmioty które świadczą usługi w oparciu o kontrakty NFZ.
  • Kontrakt z NFZ - w myśl prawa medycznego, kontrakt ten jest obustronną transakcją pomiędzy Ubezpieczycielem (Narodowym Funduszem Zdrowia) a podmiotem wykonującym działalność leczniczą. W umowie tej obydwie strony są wobec siebie zarówno wierzycielami jak i dłużnikami. Umowa ta jest zawierana na rzecz osoby trzeciej, czyli tym samym osoby ubezpieczonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Kontrola

Z punktu widzenia ustawodawcy Ubezpieczyciel, czyli Narodowy Fundusz Zdrowia jest w pełni uprawniony do przeprowadzania kontroli wśród podmiotów, które korzystając z jego środków świadczą usługi zdrowotne.

Osoby oddelegowanie z ramienia Narodowego Funduszu Zdrowia do kontrolowania danego świadczeniodawcy, są zobligowane do tego, by powiadomić o zbliżającej się kontroli szefa danej placówki najpóźniej do momentu ich wejścia na teren placówki.

Kierownik danej placówki jest zobowiązany do współdziałania z osobami kontrolującymi. Współdziałanie to odbywać się powinno na kilku płaszczyznach:

  1. Udostępniania osobom odpowiedzialnym za przeprowadzenie kontroli wszystkich potrzebnych ich dokumentów z zakresu prowadzonej działalności leczniczej.
  2. Wyjaśniania wszelkich nieścisłości i wątpliwości w zakresie zapisów pojawiających się w dokumentacji i stanu faktycznego.
  3. Udostępniania wszystkich informacji, które są niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia kontroli. Informacje te mogą być udzielane również w formie ustnej przez kierownika placówki.

Protokoły pokontrolne (również zawierające dane na temat kar umownych nałożonych na placówkę), stanowią informację publiczną. Oznacza to, że wszystkie dane z kontroli (również te, które negatywnie świadczą o danej placówce), mogą być przedstawione opinii publicznej. Co więcej - dotyczy to również podmiotów, które prowadzą działalność niepubliczną, ale jednocześnie podpisały kontrakt z NFZ.

Komis czy skup samochodów - co wybrać?

Samochody na sprzedażWiększość z nas sprzedaje samochody bezpośrednio innym osobom. Rozwiązanie to wiąże się z wieloma korzyściami. Uzyskane w

Zasady i funkcje rachunkowości

Zasady rachunkowościIstnieje kilka zasad, którymi należy kierować się w rachunkowości. Wszystkie z nich zostały podporządkowane konc

Czym jest prawo pracy?

Prawo pracyStosunki panujące pomiędzy pracodawcą i pracownikiem, winny być znormalizowane i zdefiniowane według ogólnie panujących zasad.