Kultura organizacyjna

Kultura organizacyjnaPrzedsiębiorstwa funkcjonujące na naszym rynku na pierwszy rzut oka są bardzo do siebie podobne, lecz w rzeczywistości jest inaczej. Jednym z czynników różnicujących organizacje jest właśnie kultura organizacyjna.

Zagadnienie kultury organizacyjnej jest ciekawe oraz w ostatnich latach bardzo ważne dla każdego przedsiębiorstwa, które się rozwija i funkcjonuje na rynku.

Chcąc zdefiniować kulturę w jak najprostszy i najkrótszy sposób można ją określić jako zbiór norm, wartości, symboli, sposobów komunikowania, rozwiązywania problemów, zachowań charakterystycznych dla danego przedsiębiorstwa.

Kultura organizacyjna pomaga zrozumieć członkom organizacji, co tak naprawdę ważne jest dla danego przedsiębiorstwa i czym się kieruje, aby osiągnąć wyznaczony cel. Należy stwierdzić, że kultura organizacyjna to źródło poznania zasad, wartości, norm obowiązujących w danej organizacji. Można ją pojmować jako dynamiczne, żyjące zjawisko, za pomocą którego ludzie kreują, tworzą realia świata w jakim funkcjonują. Kultura organizacyjna jest wynikiem procesu obcowania z problemami jakie występują w otoczeniu oraz koordynacji wewnętrznej.

Ewoluuje ona wraz z rozwojem organizacji, jest zjawiskiem samo rozwijającym się. Kiedy się wytworzy, nie zanika. Podstawowym jej źródłem są założyciele organizacji, którzy wywierają ogromny wpływ na jej wykreowanie, gdyż mają oni wizję tego, jaka ta organizacja powinna być w przyszłości. Kultura w przedsiębiorstwie wynika ze wzajemnych działań, opinii założycieli jak i również z doświadczeń, jakich nabywają pierwsi członkowie przedsiębiorstwa. Pracownicy przyczyniają się do kształtowania kultury w organizacji w sposób bezpośredni poprzez swoje indywidualne doświadczenia, poglądy oraz uznawane normy i wartości. Organizacje, w których dominują młodzi pracownicy, charakteryzują się dynamizmem oraz skłonnością do podejmowania ryzykownych decyzji, natomiast w instytucji, gdzie przeważają ludzie starsi kultura organizacyjna skupia się na takich wartościach jak poczucie bezpieczeństwa, spokój oraz tradycja. Ogromny wpływ wywiera też sposób sprawowania władzy. W przedsiębiorstwach nastawionych na styl autokratyczny, kultura skupia się na lojalności, dyscyplinie ale też i posłuszeństwu.

Inaczej kształtuje się to w organizacjach o demokratycznym stylu kierowania gdzie kultura nastawiona jest na odpowiedzialność oraz samodzielność w podejmowaniu decyzji przez pracowników. Można by powiedzieć, że kultura jest osobowością zarówno społeczeństw jak i grup pozwalającą reagować w określony sposób w pewnych sytuacjach. Przyczynia się ona do uczestniczenia w organizacji, a w rezultacie powoduje większe konsekwencje w zachowaniach u pracowników, które są bardziej korzystne w organizacji funkcjonującej w stabilnych warunkach. Jest ona również zjawiskiem, które łączy przeszłość z przyszłością organizacji, a dzięki termu możliwe jest zachowanie ciągłości organizacji.

Czym jest start-up?

Start-upStart-up jest to przedsiębiorstwo ewentualnie tymczasowa organizacja utworzona w celu szukania modelu biznesowego, który gwarantowałby

Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej

Formy prawne przedsiębiorstwForma prawna określa przede wszystkim, kto ponosi odpowiedzialność materialną, kto sprawuje funkcje kierownicze i

Rebranding firm

Rebranding firmRebranding staje się coraz popularniejszą formą ożywienia danej marki i nadania jej nowych atrybutów. Głównie polega on na zmiani